Strona internetowa Hospicjum - Kartuskie Centrum CARITAS - Witamy!

Statuty

STATUT KARTUSKIEGO CENTRUM CARITAS
DIECEZJI PELPLIŃSKIEJ

Rozdział I
Postanowienia ogólne

 

 1. Kartuskie Centrum Caritas zwane dalej Centrum posiada osobowość prawną, kościelną (kan. 114- 116 KPK; Dekret Biskupa Pelplińskiego Nr 124/02 z dnia 29 stycznia 2002) i państwową ( Ustawa o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego z dnia 17 mają 1989 r. Dz. U. Nr 29, z dnia 23 mają 1989)
 2. Kartuskie Centrum Caritas powołuje Biskup Diecezjalny
 3. Terenem działania Centrum jest powiat Kartuzy. Caritas prowadzi również swoją działalność poza granicami kraju. Siedzibą Centrum jest parafia Św. Wojciecha w Kartuzach.

Rozdział II
Cele i działania

 

 1. Zadania Centrum obejmują w szczególności kierunki działania:
  1. animowanie dekanatu i ludzi dobrej woli z jego terenu do czynnej miłości;
  2. pełne i stałe rozpoznawanie potrzeb i możliwości świadczenia pomocy;
  3. organizowanie pomocy w obrębie dekanatu i poza jego granicami.
 2. Centrum animuje dekanat poprzez:
  1. organizowanie nabożeństw pobudzających do praktykowania czynnej miłości;
  2. czynne włączanie się w katechezę o tematyce charytatywnej ( np. w okresie Adwentu, Wielkiego Postu, Tygodnia Miłosierdzia);
  3. charytatywną inspiracja wspólnot działających na terenie poszczególnych parafii dekanatu i podejmowanie z nimi wspólnych zadań charytatywnych;
  4. przygotowanie i szerzenie informacji o pracy charytatywnej w dekanacie, także we współpracy z lokalnymi środkami komunikacji społecznej.
 3. Centrum rozpoznaje potrzeby i możliwości świadczenia pomocy poprzez:
  1. wyszukiwanie grup i osób potrzebujących na terenie parafii i rozeznawanie możliwości przyjścia im z pomocą. Wskazane jest podejmowanie współpracy w tym zakresie przede wszystkim z duszpasterzami, grupami parafialnymi, lokalną administracją i organizacjami pozarządowymi;
  2. pozyskiwanie środków finansowych i rzeczowych na realizację pomocy; np.: kolekty, aukcje, bale dobroczynne, loterie i inne.
 4. Centrum organizuje pracę poprzez:
  1. organizowanie pomocy doraźnej i długoterminowej, aż do usamodzielnienia się osoby potrzebującej;
  2. tworzenie i prowadzenie lokalnych placówek charytatywno - opiekuńczych i leczniczych.
 5. Pomoc świadczona przez Centrum winna obejmować tych, którzy znajdują się w trudnym położeniu materialnym, zdrowotnym lub duchownym. Są nimi w szczególności:
  1. rodziny wielodzietne i niepełne, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży;
  2. seniorzy;
  3. chorzy;
  4. niepełnosprawni;
  5. bezrobotni;
  6. bezdomni;
  7. imigranci i uchodźcy;
  8. osoby dotknięte patologiami społecznymi i ich rodziny;
  9. ofiary klęsk żywiołowych;
  10. osoby pozbawione wolności i ich rodziny.
 6. Centrum, mając osobowość prawną, może tworzyć i prowadzić placówki charytatywno - opiekuńcze i lecznicze, a w szczególności:
  1. placówki żywieniowe;
  2. świetlice socjoterapeutyczne dla dzieci i młodzieży;
  3. kluby seniora;
  4. ośrodki dziennego pobytu;
  5. punkty wydawania odzieży i artykułów spożywczych;
  6. ochronki i przedszkola;<
  7. placówki kolonijne;
  8. placówki w zakresie ochrony macierzyństwa;
  9. domy opieki społecznej i domu pogodnej starości;
  10. ośrodki dla nerwowo i psychicznie chorych;
  11. mieszkania zastępcze;
  12. poradnie prawne i psychologiczne;
  13. inne placówki obejmujące grupy ludzi wymienionych w § 5, w zależności od lokalnych potrzeb.
 7. Centrum uczestniczy w ponaddekanalnych projektach pomocy poprzez:
  1. włączanie się w projekty regionalne, krajowe i międzynarodowe Caritas diecezjalnej i Caritas polskiej;
  2. podejmowanie inicjatyw pomocy samodzielnie oraz w łączności z Zespołami sąsiednich parafii lub dekanatów.

Rozdział III
Środki materialne

 

 1. Majątkiem organizacji zarządza jej Dyrektor.
 2. Bezwzględnie zabronione jest:
  1. udzielanie pożyczek lub zabezpieczeń zobowiązań jej majątkiem w stosunku do członków organów organizacji, lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieka lub kurateli, zwanych dalej "osobami bliskimi";
  2. przekazywanie majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach;
  3. wykorzystywanie majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu organizacji;
  4. zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy, oraz ich osób bliskich.
 3. Przekazywanie lub wykorzystywanie majątku organizacji na rzecz członków organów organizacji lub pracowników oraz ich bliskich może nastąpić wyłącznie na takich samych zasadach jak przekazywanie lub wykorzystywanie majątku organizacji na rzecz osób trzecich. Przez osoby bliskie należy rozumieć osoby, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytuły przysposobienia, opieki lub kurateli.
 4. Środki materialne do prowadzenia działalności charytatywnej Centrum czerpie z różnych źródeł w zależności od miejscowego zwyczaju i potrzeb.
 5. Środkami uzyskiwaniu ze źródeł zewnętrznych są w szczególności:
  1. darowizny pieniężne i w naturze od osób fizycznych i prawnych;
  2. spadki, zapisy, ofiary krajowe i zagraniczne;
  3. dochody ze zbiórek publicznych, loterii, subwencji, darowizn i innej działalności prowadzonej przez Centrum;
  4. dotacje państwowe i samorządowe;
  5. wynagrodzenie za wykonywanie usług w ramach umów z innymi podmiotami;
  6. dochody z działalności gospodarczej, o której mowa w rozdziale IV.
 6. Środkami uzyskiwanymi z własnych źródeł i własną pracą są w szczególności następujące dochody:
  1. z kolekt przeprowadzonych w parafii w dniach wyznaczonych przez Biskupa Diecezjalnego lub przez dyrektora Centrum;
  2. z ofiar zbieranych zgodnie ze zwyczajem w diecezji;
  3. z imprez, gier, loterii, festynów i innej działalności Centrum;
  4. ze skarbonki Św. Antoniego i skarbonki jałmużny postnej;
  5. z działalności gospodarczej;
  6. z dofinansowania od Caritas diecezjalnej;
  7. z innych funduszy diecezjalnych, dekanalnych i parafialnych.
 7. Centrum dokumentuje swoją działalność przez prowadzenie odpowiedniej dokumentacji księgowej, stosownie do obowiązujących przepisów prawa.
 8. Prawo wglądu do dokumentacji księgowej przysługuje Biskupowi Diecezjalnemu, dyrektorowi Caritas Diecezji Pelplińskiej, dyrektorowi Centrum, oraz właściwym organom nadzoru.
 9. Raz w roku, w ciągu trzech miesięcy od roku sprawozdawczego, Centrum przesyła sprawozdanie do Caritas Diecezji.

Rozdział IV
Działalność gospodarcza organizacji

 

 1. Organizacja prowadzi działalność gospodarczą - na cele pożytku publicznego.
 2. Przedmiotem działalności według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) jest:
  1. Działalność odpłatna w zakresie:
   • Pomoc społeczna pozostała, bez zakwaterowania (PKD 85.32.C)
   • Przedszkola i szkolnictwo podstawowe (PKD 80.10A)
   • Kształcenie ustawiczne dorosłych i pozostałe formy kształcenia, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 80.42.B)
   • Nauka języków obcych (PKD 80.42.A)
   • Pomoc społeczna pozostała, z zakwaterowaniem (PKD 85.31.B)
   • Całodobowa opieka wychowawcza dla dzieci i młodzieży (PKD 85.31.A)
   • Działalność domów i ośrodków kultury (PKD 92.31.F)
   • Artystyczna i literacka działalność twórcza, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 92.31.G)
   • Działalność związana ze sportem, pozostała (PKD 92.6.Z)
  2. Działalność nieodpłatna w zakresie
   • Działalność organizacji religijnych (PKD 91.31.Z)
   • Kierowanie w zakresie działalności społecznej (PKD 75.12.Z)

Rozdział V
Dokumentacja działalności

 

 1. Centrum dokumentuje swoją działalność poprzez:
  1. prowadzenie kartotek osób potrzebujących;
  2. ewidencje otrzymanych darów lub ofiar;
  3. ewidencje wydatków;
  4. prowadzenie kroniki.
 2. Dokumentacja Centrum pozostaje do wyłącznego wglądu Biskupa Diecezjalnego i dyrektora Diecezjalnego Caritas oraz organu nadzoru.
 3. Wszelkie pisma, dokumenty i informacje Centrum wymagaja podpisu dyrektora Centrum.

Rozdział VI
Władze Centrum i ich organizacja

 

 1. Władzami Centrum są:
  1. dyrektor;
  2. zarząd;
  3. rada Caritas;
 2. Dyrektor Centrum:
  1. reprezentuje Centrum Caritas w kontaktach zewnętrznych;
  2. przewodniczy zarządowi;
  3. samodzielnie w imieniu Zarządu podejmuje decyzje w sprawach bieżących, z czego jednak musi zdawać mu sprawę;
  4. informuje na bieżąco dyrektora Diecezjalnego Caritas o działalności Centrum Caritas;
  5. upoważniony jest do składania oświadczeń w imieniu Centrum zaciągania zobowiązań finansowych oraz nabywania praw.
 3. Zarząd Centrum:
  1. zarząd Centrum składa się z 3 - 5 osób w tym prezesa Zarządu. W skład Zarządu może wchodzić dyrektor Centrum. Dyrektor Centrum może pełnić funkcję prezesa Zarządu;
  2. prezesa i pozostałych członków Zarządu powołuje i zatwierdza Biskup Diecezjalnych;
  3. członkowie Zarządu wybierają spośród siebie prezesa, sekretarza i skarbnika;
  4. zarząd powołany jest na 3 lata. Te same osoby po upływie kadencji mogą by ponownie powołane;
  5. członkowie Zarządu pełnią swoją funkcję społecznie. W razie potrzeby mogą być zatrudniani przez Centrum.
 4. Rada Caritas
  1. rada Caritas jest organem powołanym do sprawowania kontroli nas jego działalnością;
  2. rada składa się z 3 - 5 członków w tym z Przewodniczącego, zastępcy i sekretarza, powołanych z Rady Parafialnej przez Dyrektora Centrum na okres 5 lat;
  3. do zakresu działania Rady Caritas należy:
   • kontrolowanie działalności Caritas;
   • występowanie do Zarządu z wnioskami wynikających z przeprowadzonych kontroli;
  4. członkowie Rady Caritas mają prawo brać udział, z głosem doradczym, w posiedzeniach Zarządu, przy czym członkowie Rady nie mogą pełnić żadnych funkcji w Zarządzie;
  5. rada nie podlega żadnemu organowi stowarzyszenia w zakresie wykonywania kontroli wewnętrznej lub nadzoru. Członkowie Rady Caritas:
   • nie mogą być członkami Zarządu ani pozostawiać z nimi w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia;
   • nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej;
   • mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż określone w art. 8 pkt 8 ustawy z dnia 3 marca 2000 r. o wynagrodzeniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi ( Dz. U. Nr 26, poz. 36, z 2001 r. Nr 85, poz. 924 i Nr 154, poz. 1799, 2002 r. Nr 113, poz. 984 oraz z 2003 r. Nr 45, poz. 391 i Nr 60, poz. 535).

Rozdział VII
Członkostwo w Centrum Caritas

 

 1. Członkami Centrum mogą być osoby fizyczne ( świeckie i duchowne) powołane przez dyrektora, wspierające go w sposób stały i zorganizowany w realizowaniu charytatywnej misji Kościoła.
 2. Członkowie dzielą się na:
  1. charytatywnych pracowników honorowych - pełnią oni swoją pracę nieodpłatnie, z pobudek chrześcijańskiej miłości bliźniego;
  2. charytatywnych pracowników etatowych - poświęcają oni całkowicie swój czas dla spełnienia zleconego im przez dyrektora Centrum zadania charytatywnego i są wynagradzani.
 3. Członkowie Centrum współpracujący za pośrednictwem proboszczów poszczególnych parafii dekanatu z innymi grupami parafialnymi ukazują im możliwość działania na odcinku charytatywnym.
 4. Wszystkich członków Centrum oraz wspomagające je osoby obowiązuje w sumieniu dyskrecja w odniesieniu do spraw osób, którym pomagają.

Rozdział VIII
Formacja Charytatywna członków Centrum

 

 1. Przynajmniej raz w miesiącu raz w miesiącu w terminie wyznaczonym przez dyrektora powinny odbywać się spotkania zwyczajne członków Centrum obejmujące:
  1. formację religijną;
  2. formację metodyczno - dydaktyczną;
  3. sprawy organizacyjne;
 2. Członkowie Centrum mają obowiązek troszczenia się o pogłębienie własnego życia religijnego oraz dokształcanie się w dziedzinie charytatywnej celem doskonalenia podejmowanej posługi miłosierdzia.

Rozdział IX
Rozwiązanie Centrum Caritas

 

 1. Rozwiązać Centrum może tylko Biskup Diecezjalny:
  1. z własnej inicjatywy po zaciągnięciu opinii dyrektora Caritas Diecezji;
  2. na wniosek dyrektora Caritas Diecezji po zaciągnięciu opinii dyrektora centrum;
 2. W razie rozwiązania Centrum, środki materialne przechodzą na własność poszczególnych parafii dekanatu lub Caritas Diecezji Pelplińskiej. Decyzję o przeznaczeniu środków materialnych podejmuje Biskup Diecezjalny.

Rozdział X
Symbole i święta

 

 1. Centrum używa pieczęci podłużnej zgodnie z zapisem dekretu erekcyjnego:

  Kartuskie Centrum Caritas
  Osiedle Wybickiego 35 tel. 058 681 26 00
  REGON:220263887 NIP: 589-189-49-28

  oraz pieczęci okrągłej z napisem na obwodzie Kartuskie Centrum Caritas Kartuzy oraz symbolem "Caritas".
 2. Centrum ma prawo używania symbolu przedstawiającego równoramienny, czerwony krzyż, z potrójnymi falistymi promieniami wychodzącymi z każdego wewnętrznego kąta między ramionami krzyża oraz białymi literami "Caritas", wpisanymi w stylizowany symbol serca. Z napisem w obwodzie Kartuskie Centrum Caritas.
 3. Świętem patronalnym Centrum jest liturgiczny jest dzień ku czci Miłosierdzia Bożego ( 2 niedziela Wielkanocy).

Rozdział XI
Przepisy końcowe

 

 1. Niniejszy statut został przyjęty i zatwierdzony przez Biskupa Diecezjalnego 02.03.2005 roku